Michael LangeGeboren 1953. Lebt  in Hamburg.
Born 1953. Lives in Hamburg.

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.

Pressetext/ Presstext
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Birgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Michael Lange, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Wilson Shien, Michael Ziegler,Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi Michael Lange