Edgar Lissel
Bakterium 1Bakterium 2Bakterium 3Bakterium 4
Bakterium 5Bakterium 6Bakterium 7
Bakterium 8
Geboren 1965, lebt und arbeitet in Wien.
Born 1965, lives and works in Vienna.

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.

Birgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Jårg Geismar, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Wilson Shien, Michael Ziegler, Johnny Pack, Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi